Åpenhetsloven trer straks i kraft

1. juli, trer Åpenhetsloven i kraft. Det vil bli en game-changer for norsk næringsliv, inklusiv skobransjen.

Det kan være lurt for alle bedrifter, også de som jobber med sko, å vise til at man etterlever Åpenhetsloven. Den kalles også «menneskerettighetsloven for næringslivet» og blir den fremste i sitt slag i verden som skal sikre virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i egen virksomhet, i leverandørkjeden og gjennom forretningsforbindelser.

Åpenhetsloven pålegger bedrifter å utføre aktsomhetsvurderinger. Det er en 6-trinns metode og en kontinuerlig og systematisk risikobasert tilnærming som hjelper bedrifter å kartlegge, håndtere, forebygge og gjøre rede for risiko, eller faktiske, negative konsekvenser for mennesker, samfunn eller miljø, knyttet til egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Hvem gjelder loven for?
Loven vil gjelde for i underkant av 9000 norske virksomheter. Den vil også få ringvirkninger for mindre selskap. Og på sikt kan også disse bedriftene bli omfattet av åpenhetsloven og bli pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger.
Loven gjelder for bedrifter med salgsinntekt over 70 millioner kroner, balansesum på 35 millioner eller gjennomsnittlig antall ansatte på 50 årsverk.
Den gjelder også for allmennaksjeselskapet, børsnoterte foretak og banker, kredittforetak og finansieringsforetak, samt utenlandske selskap som er skattepliktige i Norge.

Aktsomhetsvurderinger:
Aktsomhetsvurderinger er en metode som alle medlemsbedrifter i Etisk Handel Norge allerede forplikter seg til å rapportere årlig og offentlig. 
Ved å utføre aktsomhetsvurderinger gjennom seks steg blir bedrifter og selskap bedre i stand til å kunne stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomhetene kan knyttes til direkte eller indirekte. 
Aktsomhetsvurderinger regnes som den internasjonale gullstandarden for godt samfunnsansvar. Den bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.