Behandling av reklamasjoner

Det er en forutsetning å vite hvordan feil oppstår; om de skyldes fabrikasjon, materialene eller kundens behandling av skoene. Vi har berettigede og uberettigede klager, men å behandle reklamasjoner er en viktig service som må tas på alvor.

Feil og mangler ved varen
Kjøperen har krav på at varen har de egenskaper som ble lovet da varen ble kjøpt, eller som fremgår av annonser for varen.
Har kjøperen gjort selgeren oppmerksom på hva varen skal brukes til, anses det som en mangel dersom selgeren ikke har sagt fra om at tingen ikke kan brukes til dette formål.
Varer som ikke samsvarer med sikkerhetskrav o.a. forskrifter forutsatt av offentlig myndighet, er mangelfulle.
Feil eller skader som oppstår på grunn av slitasje eller uforsvarlig bruk regnes ikke som mangel etter kjøpsloven.

Heving, omlevering, retting, prisavslag, erstatning
Mangler ved varen gir kjøperen rett til å kreve prisavslag eller retting for selgers regning. På visse vilkår kan han også kreve erstatning. Bare hvis mangelen utgjør et vesentlig kontraktsbrudd kan kjøperen kreve å få hevet kjøpet, dvs. få pengene tilbake, eller å få byttet varen.
Man bør først rette kravet mot selgeren, men det er også en viss adgang til å rette krav mot produsenten, importøren o.a. på selgersiden hvis gjenstanden er mangelfull. Dette kan være særlig aktuelt hvis selgeren er gått konkurs.

Reparasjon
Hvis mulig vil selger tilby å reparere gjenstanden. Dette må kjøper finne seg i hvis det skjer i løpet av kort tid etter at varen er levert og kjøperen ikke blir påført urimelig ulempe. Enhver skade eller svakhet som kan repareres bør bli reparert. Dette har bl.a. miljø- og ressursmessig bakgrunn.

Klagefrister
Har kjøperen noe å klage over, bør han alltid si fra snarest mulig. Ved mangler må det være reklamert innen rimelig tid etter at mangelen er eller burde vært oppdaget (dette regnes å være innenfor et par måneder). Hovedregelen er at man etter to år ikke kan gjøre gjeldende at en vare er mangelfull.

Utsalgsvarer
Kjøpslovens bestemmelser gjelder også for varer på salg. Oppslag i forretningen om at «Utsalgsvarer byttes ikke» fratar ikke kjøperen hans rettigheter etter loven.

Vanlige klager
At skoene ikke passer kundens føtter er ikke klagegrunn. Passform er kundens ansvar. 
Små skjønnhetsfeil som kan oppdages med det blotte øyet kan det ikke klages på senere hvis feilen ikke influerer på bruksverdien. Sko er laget for spesielle bruksområder. Dette innebærer at det er bestemte grenser for hva skomaterialet kan tåle. For ufôrete sko må en viss avfarving påregnes.

Såler som løsner
Kan det slås fast at sålen er løsnet på grunn av svakhet i produksjon, skal forretningen sørge for å få skaden reparert hurtigst mulig. En slik skade vil vise seg fort. Er sålen derimot løsnet for eksempel fordi man har sparket den opp, så er det forbrukers ansvar (ytre påvirkning).

Reklamasjonsskjema
Reklamasjonsskjema