Kraftig vekst i import­prisene

I gjennomsnitt har importprisene per par fottøy økt med over 17 prosent hittil i år. Totalt ble det i årets ni første måneder importert 14,5 millioner par fottøy, nesten 4,8 millioner par færre enn i samme periode i fjor. Åtte av ti par kommer fra Asia.

Importen av fottøy falt også i tredje kvartal, men nedgangen var litt mindre enn i de to foregående kvartalene. I antall par falt importen i tredje kvartal med 21,9 prosent og totalt er det i årets ni første måneder importert litt over 14,5 millioner par fottøy, 4,78 millioner par eller 24,7 prosent færre enn i samme periode i fjor.

I verdi har importen av fottøy hittil i år gått ned med 11,5 prosent, fra 4 741 millioner kroner ved utgangen av september i fjor til 4 197 millioner kroner i ved utgangen av samme måned i år. I tillegg ble det importert tilbehør til fottøy for 57 millioner kroner i årets ni første måneder, 15 millioner mindre enn i samme periode i fjor. Totalt har importen av fottøy og tilbehør av fottøy gått ned med 11,6 prosent til snaue 4 254 millioner kroner hittil i år.

Størst nedgang fra Europa
Importen av fottøy har hittil i år gått mest ned fra Europa, der importen har gått ned med 18,8 prosent eller med rundt 272 millioner kroner til 1 260 millioner kroner. Totalt er det importert nærmere 2,6 millioner par fottøy fra Europa i årets ni første måneder, 29 prosent færre enn i samme periode i fjor. Importen fra Asia har i antall par falt med 24,1 prosent til vel 14,5 millioner par fottøy. I verdi har importen gått ned med 8,5 prosent, eller med 265 millioner kroner til 2 857 millioner kroner. Fra resten av verden er det importert litt over 260 000 par fottøy til en verdi av snaue 80 millioner kroner. I antall par var nedgangen på 1,8 prosent, mens den i verdi var på 8,0 prosent.

Handlet inn fottøy fra 40 europeiske land
Fra Europa ble det i årets ni første måneder importert fottøy fra 40 land. Fra 36 av landene er det importert færre par fottøy i årets ni første måneder enn i samme periode i fjor. Det er bare Kroatia, Serbia, Luxembourg og Latvia det er importert mer fra, men volumene fra disse landene er relativt beskjedne. Hittil i år har nærmere 48 prosent av antall importerte par fottøy kommet fra Portugal, Italia og Tyskland.  Importen fra disse tre landene har gått ned med 31 prosent, fra 1,8 millioner par fottøy i de ni første månedene i fjor til 1,24 millioner par i samme periode i år. Importen fra Portugal og Italia har gått ned med 20,1 og 18,1 prosent til rundt 518 000 og 453 000 par, mens antall par fottøy fra Tyskland har gått ned med hele 54,8 prosent til snaue 270 000 par. Etter disse tre landene er det Spania og Sverige med vel 242 000 og snaue 181 000 par, og Romania og Finland med litt over 142 000 og 120 000 det har blitt importert flest par fottøy fra i årets ni første måneder. Importen fra Spania og Sverige har gått ned med 36,5 og 21,5 prosent, mens den har gått ned med 17 og 3,6 prosent fra Romania og Finland.

Åtte av ti par fra Asia
I verdi utgjør importen av fottøy fra Asia 68 prosent av samlet importverdi av fottøy ved utgangen av september. Målt i antall par er 80,3 prosent av det importerte fottøyet produsert i Asia. Importen fra Kina/Hong Kong utgjør alene halvparten av samlet import av fottøy hittil i år. Nærmere 10,6 millioner par fottøy ble importert fra de tre største asiatiske leverandørene av fottøy til Norge i årets ni første måneder. Fra Kina/Hong Kong ble det importert 7,3 millioner par, mens det ble kjøpt inn 2,54 millioner og litt over 750 000 par fra Vietnam og Indonesia. Importen fra Kina/Hong Kong gikk ned med 25,2 prosent, mens den gikk ned med 25,0 og 24,7 prosent fra Vietnam og Indonesia. Fra India, Kambodsja og Myanmar ble det importert rundt 316 000, 284 000 og 172 000 par fottøy. Importen fra Kambodsja gikk ned med 14, 4 prosent, mens den økte med 8,5 og 16,5 prosent fra India og Myanmar. Fra de øvrige 24 landene i Asia det ble importert fottøy fra i årets ni første måneder ble det til sammen importert snaue 308 000 par, en nedgang på 33,8 prosent fra de ni første månedene i fjor.

Snittprisen økte med 43 kroner
Prisen per par fottøy var i årets ni første måneder på 289 kroner, 43 prosent eller 17,6 prosent mer enn i samme periode i fjor. I gjennomsnitt økte prisene per par fottøy fra Europa med 66 kroner til 485 kroner, mens den økte med 20,6 prosent eller med 42 kroner til 245 kroner fra Asia. Fra øvrige land var importprisen per par i gjennomsnitt på 307 kroner, 20 kroner mindre enn i de ni første månedene i fjor.

Sko av tekstil utgjør 40 prosent av skoimporten
Importen av sko av tekstil utgjorde i de tre første kvartalene i år 39,7 prosent av samlet verdi av importen av fottøy i årets ni første måneder og 41,4 prosent av samlet antall importerte par fottøy. Totalt er det hittil i år importert vel 6 millioner par sko av tekstil til en samlet importverdi på snaue 1 666 millioner kroner. I volum har importen falt med 26,9 prosent, mens den i verdi har gått ned med 10,3 prosent. I snitt har prisen per par fottøy gått opp med 22,6 prosent til 277 kroner. Flest par sko av tekstil ble i årets ni første måneder importert fra Kina/Hong Kong der det totalt ble kjøpt inn snaue 3,16 millioner par, 29,4 prosent færre enn i de ni første månedene i fjor. Fra Vietnam ble det importert 1,62 millioner par og fra Indonesia 348 000 par, 24,0 og 25,5 prosent mindre enn i samme periode i fjor. Total falt importen av sko av tekstil fra Asia med 26,8 prosent til 5,51 millioner par. Fra Europa ble det i årets ni første måneder importert 460 000 par sko av tekstil, 31 prosent færre enn i samme periode i fjor, Nesten to tredjedeler av nedgangen skyldes at importen fra Tyskland gikk ned med 58,6 prosent til vel 93 000 par. Også fra Nederland og Spania ble importen av sko av tekstil halvert, mens den falt med 15,7 prosent til vel 52 000 par fra Italia. Nest største europeisk leverandør av sko av tekstil til Norge hittil i år er Finland der det har blitt importert litt over 73 000 par, en økning på 3,3 prosent fra samme periode i fjor. Fjerde viktigste produsentland av sko av tekstil for det norske markeder er Sverige der importen hittil i år har økt med 51,5 prosent til 40 000 par.

1,1 million færre par sko av lær
Sammenlignet med de ni første månedene i fjor er det hittil i år importert 1 125 000 færre par sko av lær. Totalt har det i årets ni første måneder blitt importert 3,49 millioner par sko av lær, hvorav 2,1 millioner er importert fra Asia og 1,53 millioner fra Europa, mens det er importert omtrent 80 000 par fra resten av verden. I gjennomsnitt ble det betalt 439 kroner per par, 13,1 prosent mer enn i samme periode i fjor. Flest par sko av lær er det hittil i år importert fra Kina der det i årets ni første måneder er importert over 929 000 par sko av lær, 17,5 prosent eller snaue 198 000 par færre enn i de ni første månedene i fjor. Fra Vietnam ble det importert 497 000 par sko av lær, 175 000 par eller 26,2 prosent par færre enn i samme periode i fjor. Tredje viktigste produsentland av sko av lær for det norske markedet er Portugal der importen gikk ned med 22,8 prosent til 456 000 par. Fra Italia og Indonesia ble det importert 282 000 og 279 000 par, en nedgang på 21,4 og 13,5 prosent. Importen fra India og Spania gikk ned med 17,3 og 32,7 prosent til 186 000 og 181 000 par, mens den falt med 52,1 prosent fra Tyskland, fra 215 000 par i de ni første månedene i fjor til 103 000 par i samme periode i år.

Størst nedgang i importen av vanntett fottøy
Størst nedgang hittil i år har det vært i importen av vanntett fottøy der importen har gått ned med 36,0 prosent til 738 000 par. Av disse kom 592 000 par fra Asia og 142 000 fra Europa, mens det bare ble importert omtrent 4 600 par fra øvrige land. I snitt økte prisen per par vanntett fottøy med 30,5 prosent til 183 kroner i årets ni første måneder. Hele nedgangen hittil i år skyldes at importen fra Kina falt med 43,6 prosent eller med 418 000 par til 542 000 par. Fra Italia ble det importert 30 800 par, 37,6 prosent flere par enn i de ni første månedene i fjor. Importen fra Nederland gikk ned med 10,0 prosent til snaue 27 500 par, mens den gikk opp med 120,6 prosent til 16 900 par fra Estland. Importen fra Vietnam falt med 25,4 prosent til snaue 16 400 par, mens den økte med 145,4 prosent til snaue 14 500 par fra Sør-Korea.

Importen av andre sko av gummi/plast har falt med 21,7 prosent til 3,49 millioner par i årets ni første måneder. Tre millioner av disse parene er importert fra Asia, 365 000 fra Europa og 110 000 fra andre verdensdeler. I gjennomsnitt har prisene på importerte sko av gummi/plast økt med 12,8 prosent til 194 kroner per par. Vel 64 prosent av skoene av gummi/plast er importert fra Kina/Hong Kong, der det ble importert 2 ¼ million par fottøy, en nedgang på 18,8 prosent. Fra Vietnam falt importen med 28,2 prosent til 548 000 par, mens den gikk ned med 40,7 prosent til vel 208 000 par fra Indonesia. Importen fra Kambodsja gikk ned med 13,8 prosent til 89 000 par, mens importen fra Myanmar økte med 34,4 prosent til 73 000 par. Fra Europa ble det importert vel 72 000 og snaue 63 000 par sko av gummi/plast fra Italia og Tyskland, 19,3 og 56,7 prosent færre enn i de ni første månedene i fjor. Enda større var nedgangen fra Nederland der importen falt med 64,4 prosent til 26 400 par.